dilluns, 6 de desembre de 2010

Adaptació de la diplomatura a grau

Els estudis superiors de conservació i restauració de béns culturals que s'impartien fins aquest 2010, equivalents a tots els efectes a diplomatura universitària, ja s'han adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'aquesta manera, els nous alumnes d'aquesta disciplina cursaran uns estudis de quatre anys amb l'assoliment del títol de graduat, seguint el pla d'estudis que desenvolupi cada escola superior o facultat de belles arts, atenyent-se a les bases publicades el passat 5 de juny de 2010 al BOE.

Tot i que el pla Bolonya, nom amb el que és més conegut l'EEES, es firmava el juny de 1999, fins aquest mateix 2010 no s'ha aprovat a Espanya el reial decret que havia de regular els estudis d'ensenyaments artístics superiors, data que precisament coincideix amb l'any límit per a l'aplicació del nou pla d'estudis. És per això que les escoles superiors i facultats han hagut de realitzar els nous currículums en escassos tres mesos, i una evidència que en molts casos, encara no s'han pogut enllestir a fons els plans per als quatre anys de formació.

Amb la consolidació d'una titulació a tots els efectes superior per als nous estudiants de restauració, sorgeix el dubte pels antics diplomats a efectes de poder tenir la mateixa categoria. Tot i això, cal veure que ambdues titulacions tindran validesa professional, tal i com es recull al Reial Decret 1614/2010, DA 3ª: 1. Los títulos de las enseñanzas artísticas superiores oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a los regulados en el presente real decreto, mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.”

És doncs en el cas d'oposicions públiques en el que pot sorgir el dilema, si sorgeixen places específiques per a graduats o llicenciats (com és el cas dels que han realitzat l'especialitat de restauració per Belles Arts), enlloc de per diplomats. En aquest sentit, des de les escoles superiors s'està parlant de realitzar un curs pont per a poder equiparar els estudis de diplomatura amb els de grau.

Malgrat això, fins que no estiguin finalitzats els nous currículums de grau, no es podrà procedir a la realització d'aquest "curs", doncs caldrà saber els crèdits a convalidar (que el Reial Decret especifica, seran almenys 180) i el nombre total de nous crèdits a realitzar, entre els quals cal comptar la realització de la tesi final.
Per als que tingueu dubtes en aquest sentit, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid publica al seu lloc web un interessant escrit recollint i explicant els fragments del Reial Decret que atenyen al tema. Consulteu-lo aquí.

També adjuntem un parell d'enllaços sobre el tema, que poden ser d'interès:
- Nou pla d'estudis de grau de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.
- Escrit del director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, Miquel Mirambell Abancó explicant el procés que ha sofert la titulació.

Cap comentari: