divendres, 18 de desembre de 2015

S'inaugura la restauració del finestral romànic del campanar de la Catedral de Solsona

Al Museu Diocesà de Solsona ja s'hi pot contemplar el finestral romànic del campanar de la catedral un cop restaurat, després d’una actuació que hem dirigit entre els mesos d'octubre i novembre de 2015 amb la col·laboració de la conservadora-restauradora Silvia Marín. 
La singularitat d’aquest element amb una composició única de la qual no se’n coneixen paral·lels és evident. Es tracta d’un finestral del segle XII, format per dues finestres de mig punt emmarcades per una altra gran arcada. Els arcs reposen sobre impostes escacades que al seu torn s’aixequen sobre capitells decorats amb motius florals habituals en el romànic, composició habitual en esglésies d’aquesta època.
La seva originalitat es basa en una pilastra central que parteix en dues parts la composició, separa les dues finestres i recolza una doble arcada amb dovelles escacades que s’aixeca com una palma. En el carcanyol d’aquesta arcada s’hi troben carreus amb decoracions de creuetes.

Amb la construcció del Palau Episcopal aquest tram del campanar va quedar amagat a l’interior d’un passadís estret i ara es pot tornar a visitar per primera vegada formant part del recorregut del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Imatge del finestral a la dècada de 1920, quan estava en un petit passadís, amb el nivell del terra molt més alt i recobert parcialment per un enguixat. Font: Arxiu del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Estat de conservació
El finestral es va cremar durant la Guerra del Francès i això va provocar nombroses alteracions que posaven en entredit la seva conservació. Tant per l’efecte de les altes temperatures durant l’incendi, com per la pròpia naturalesa sedimentària de la pedra, aquesta es trobava disgregada de manera generalitzada i esclatada en molts punts, amb presència de multitud de descamacions, fissures i esquerdes.
Per altra banda, hi destacava la presència d’una capa de brutícia ennegrida, possiblement sutge i altres tipus de dipòsits, i múltiples esquitxades de calç i detritus. Al llarg del temps s’hi van fer diverses modificacions, tal i com es pot llegir per la presència forats de cap de biga i restes de guix per arrebossar el conjunt quan va quedar embegut dins del Palau Episcopal.

Detall durant la neteja mitjançant apòsits de polpa de cel·lulosa del finestral. Autor: Aleix Barberà Giné.

Intervenció de conservació–restauració
L’interès principal ha sigut el d’aturar els processos de degradació que sofria el finestral; s’han extret afegits de ciment amb què s’havien executat algunes rejuntes i pegats sobre el finestral, ja que aquest material agreuja la degradació de la pedra. A més a més, s’ha dut a terme una primera neteja mecànica per a l’extracció de tot tipus de dipòsits de brutícia, pols, detritus, esquitxades i, fins i tot, pintades.
La neteja amb més profunditat per eliminar la capa ennegrida de sutge i concrecions s’ha fet amb l’aplicació d’apòsits de polpa de cel·lulosa amb solucions aquoses. D’aquesta manera, s’ha pogut recuperar la coloració vermellosa original de la pàtina de la pedra.
Els principals treballs de la intervenció s’han centrat en la consolidació dels diversos elements per retornar-los la solidesa i garantir-ne l’estabilitat. S’ha aplicat de manera puntual un producte consolidant i també s’ha procedit a la injecció de morters líquids per al farciment de buits i descamacions. Finalment, s’han reomplert totes les fissures, descamacions, esquerdes i juntes amb morter de calç natural i sorra amb una proporció i cromatisme adients.


Un cop finalitzada la intervenció, no s'han reintegrat les zones figuratives però ara es troben completament consolidades. Autor: Aleix Barberà Giné.

Un dels elements més característics del finestral és la doble arcada central decorat amb escacats a les dovelles i creus als carreus del carcanyol. Autor: Aleix Barberà Giné.

Detall de la part central decorada amb escacats i creus. Autor: Aleix Barberà Giné.