Codi deontològic

L'exercici de la professió del conservador-restaurador comporta l'aproximació directa a les obres d'art i altres objectes patrimonials. Moltes de les actuacions que realitzem poden arribar a comprometre la conservació de les peces o, almenys, canviar-ne la percepció que tradicionalment n'ha tingut l'espectador. És per això que cal tenir present un codi deontòlogic, unes pautes, uns criteris el màxim d'estandarditzats i internacionalitzats, per tal de fonamentar qualsevol intervenció. A continuació recullo la traducció pròpia de les directrius professionals de la Confederació Europea d'Organitzatcións de Conservadors-Restauradors, una de les organitzacions internacionals que vetlla per al correcte exercici de la professió.


ECCO. DIRECTRIUS PROFESSIONALS (II): CODI ÈTIC
Document promogut per la Confederació Europea d'Organitzacions de Conservadors-Restauradors i aprovat per la seva Assemblea General. Brussel·les, 1 de març de 2002.

I. Principis generals per l'aplicació del Codi.
Article 1. El codi ètic incorpora els principis, obligacions i comportament que cada Conservador - Restaurador que pertanyi a una organtizació membre de ECCO ha d'esforçar-se a seguir durant la pràctica de la professió.
Article 2. La professió del Conservador - Restaurador constitueix una activitat d'interès públic i s'ha de practicar en compliment de totes les lleis pertinents i acords nacionals i europeus, particularment els que es refereixen a propietat robada.
Article 3. El Conservador - Restaurador treballa directament sobre patrimoni cultural i adquireix una responsabilitat amb el propietari, el patrimoni i la societat. El Conservador - Restaurador té dret a treballar sense obstacles en funció a la seva llibertat i independència. 
El Conservador - Restaurador té dret en totes les circumstàncies a rebutjar qualsevol petició que cregui contrària als termes o esperit d'aquest codi.

El Conservador - Restaurador té dret a esperar que el propietari o el responsable li proporcioni tota la informació rellevant respecte a un projecte de conservació - restauració (de qualsevol dimensió).

Article 4. El fet de no respectar els principis, obligacions i prohibicions del Codi constitueix una pràctica poc professional i comportarà desprestigi a la professió. És responsabilitat de cada cos professional nacional assegurar-se que els seus membres compleixen l'esperit i la lletra del codi, i actuar en el cas d'incompliment provat. 


II. Obligacions envers el Patrimoni Cultural
Article 5. El Conservador - Restaurador respectarà la importància estètica, històrica i espiritual i la integritat física del patrimoni cultural confiat a la seva cura.
Article 6. El Conservador - Restaurador, en col·laboració amb altres companys professionals implicats amb el patrimoni cultural, tindrà en compte els requisits del seu ús social a la vegada que preserva el patrimoni cultural.
Article 7. El Conservador - Restaurador ha de treballar al millor nivell independentment de qualsevol opinió respecte al valor comercial del patrimoni cultural. Encara  que les circumstàncies puguin limitar l'abast d'una acció dels Conservadors - Restauradors, hauria de mantenir-se el respecte al Codi.
Article 8. El Conservador - Restaurador ha de tenir en compte tots els aspectes de la conservació preventiva abans de dur a terme una intervenció directa sobre el patrimoni cultural, i ha de limitar el tractament solament al que sigui necessari.
Article 9. El Conservador - Restaurador s'esforçarà en utilitzar únicament els productes, materials i procediments que, segons el nivell actual de coneixement, no siguin damnosos pel patrimoni cultural, l'ambient o la gent. L'acció en si mateixa i els materials emprats no han d'interferir, en la mesura del possible, amb cap examen, tractament o anàlisi futur. Cal també que siguin compatibles amb els materials del patrimoni cultural i ser tan fàcilment i total reversibles com sigui possible.  
Article 10. El tractament de conservació - restauració del patrimoni cultural s'ha de documentar mitjançant un registre escrit i il·lustrat de l'examen de diagnòstic, de qualsevol intervenció de restauració i de tota informació rellevant. L'informe també ha d'incloure els noms de tots els que han realitzat el treball. S'ha de presentar una còpia de l'informe al propietari o responsable del patrimoni cultural i s'ha de mantenir accessible. En aquest document s'ha d'especificar qualsevol requisit posterior per a l'emmagatzematge, manteniment, exhibició o accés a la propietat cultural.
Article 11. El Conservador - Restaurador ha d'emprendre únicament treballs pels quals sigui competent. El Conservador - Restaurador ni tan sols ha de començar o continuar un tractament que no sigui beneficiós per al patrimoni cultural. 
Article 12. El Conservador-Restaurador ha d'esforçar-se en enriquir els seus coneixements i habilitats amb l'objectiu constant de millorar la qualitat del seu treball professional.
Article 13. Quan sigui necessari o apropiat, el Conservador-Restaurador col·laborarà amb altres professional i participarà amb ells en un intercanvi complet de la informació.
Article 14. En qualsevol emergència en la que el patrimoni cultural estigui en perill immediat, el Conservador-Restaurador - amb independència del seu camp d'especialització - proporcionarà tota l'ajuda possible.
Article 15. El Conservador-Restaurador no retirarà cap material del patrimoni cultural a no ser que sigui imprescindible per a la seva preservació o que interfereixi substancialment amb el valor històric i estètic del patrimoni cultural. Els materials retirats hauran de ser conservats, si és possible, i el procediment documentat completament. 
Article 16. Quan l'ús social del patrimoni cultural sigui incompatible amb la seva preservació, el Conservador-Restaurador discutirà amb el propietari o responsable legal, si la fabricació d'una reproducció de l'objecte seria una solució intermèdia adequada. El Conservador-Restaurador recomanarà procediments adients de reproducció per no damnar l'original.
III. Obligacions envers al propietari o responsable legal
Article 17. El Conservador-Restaurador ha d'informar al propietari absolutament sobre qualsevol acció requerida i especificar els mitjans més apropiats per a una cura continuada. 
Article 18. El Conservador-Restaurador està lligat pel secret professinal. Per fer una referència a una part identificable del patrimoni cultural ha d'obtenir el consentiment del seu propietari o responsable legal.
Article 19. El Conservador-Restaurador mai ha de recolzar el comerç il·lícit de patrimoni cultural, i ha de treballar activament per evitar-lo. Quan la propietat legal estigui en dubte, el Conservador-Restaurador haurà de comprovar-la mitjançant totes les fonts disponibles d'informació  abans que s'emprengui qualsevol treball.
IV. Obligacions envers als colegues i a la professió
Article 20. El Conservador-Restaurador ha de mantenir un esperit de respecte per la integritat i dignitat dels colegues, la professió de Conservació - Restauració, i les professions i professionals relacionats.
Article 21. El Conservador-Restaurador hauria de, dins dels límits del seu coneixement, capacitat, temps i mitjans tècnics, participar en la formació d'interns i d'ajudants.
El Conservador-Restaurador és responsable de supervisar el treball confiat als seus ajudants i interns i té la última responsabilitat sobre el treball dut a terme sota la seva supervisió. Ha de mantenir un esperit de respecte i integritat envers aquests colegues.
Article 22. Quan el treball sigui (completament o parcial) subcontractat a un altre Conservador-Restaurador, per qualsevol raó, el propietari o responsable haurà de ser-ne informat. El Conservador-Restaurador original és en última instància responsable del treball, a no ser que es prenguin mesures prèvies.
Article 23. El Conservador-Restaurador ha de contribuir al desenvolupament de la professió compartint experiència i informació.
Article 24. El Conservador-Restaurador s'esforçarà per promoure una comprensió més profunda de la professió i un major coneixement de la conservació - restauració entre altres professions i el públic.
Article 25. Els informes referents a intervencions de conservació - restauració de les quals el Conservador-Restaurador és responsable són la seva propietat intel·lectual (conforme als termes del seu contracte de treball). Té el dret de ser reconegut com autor del treball.
Article 26. La implicació en el comerç de la propietat cultural  no és compatible amb les activitats del Conservador-Restaurador.
Article 27. Quan un Conservador-Restaurador professional emprengui un treball que està fora de l'àmbit de la Conservació - Restauració, ha d'assegurar-se que no entra en conflicte amb aquest Codi.
Article 28. Per a mantenir la dignitat i la credibilitat de la professió, el Conservador-Restaurador ha d'emprar solament formes adequades i informatives de publicitats en el que es refereix al seu treball. S'ha de tenir una especial cura en relació a les tecnologies d'informació per evitar la difusió d'informació inadequada, enganyosa, il·legal o desautoritzada.Reconeixements
La Confederació Europea d'Organitzacions de Conservadors - Restauradors (ECCO) va preparar les Directrius professionals d'ECCO en base a l'estudi dels documents de les organitzacions nacionals i internacionals de conservació - restauració i patrimoni. "El Conservador-Restaurador: una definició de la professió" (ICOM-CC, Copenhague 1984) fou el primer document adoptat per ECCO.